onsdag 10 mars 2010

Arkitekter om bostadspolitik


Här är ett långt klipp från en text som utgivits av Sveriges Arkitekter. Jag har skrivit om den här ur andra synvinklar, men nedan handlar det om bostadsbyggande:


Svenskt bostadsbyggande har haft en central roll i formandet av en svensk identitet under modern tid. Förändrad, och i många avseenden nedrustad, bostadspolitik har under de senaste decennierna förändrat förutsättningarna. Bostadsbyggande sker i dag i allt väsentligt på marknadens villkor och utifrån människors köpkraft och betalningsförmåga. För människor med svag köpkraft, och för människor som har andra bostadsbehov än de som varit historisk norm, finns få alternativ. Vi har inte längre en, utan många olika bostadsmarknader. Vi har barnrika, stora familjer som trängs i alltför små lägenheter med undermålig kvalitet. Vi har tömda bostadshus i avflyttningsområden.Vi har bostadslösa unga vuxna och vi har kvarboende äldre par i stora villor som inte vill flytta eftersom det är exceptionellt ekonomiskt ofördelaktigt.Politiken behöver tydligare förhålla sig till det faktum att svensk bostadsmarknad har blivit alltmer komplex. Samhället kan inte fullt ut överlämna till marknaden att lösa alla frågor kring bostadsförsörjningen. Kommunerna har enligt lag ett ansvar för att planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. Vi behöver en ny form av möte mellan staten, kommunerna och den privata marknadens aktörer för att lösa upp knutarna på svensk bostadsmarknad.


Allt mer differentierade behov och olikartade bostadsmarknader förutsätter fler alternativ, både när det gäller dem som exploaterar och bygger och de lösningar som tillhandahålls. Fler aktörer behövs som kan utveckla alla tänkbara kombinationsmöjligheter av stort och litet, enkelt och exklusivt. Även om behovet av nya bostäder är stort är det mesta redan byggt. Hur vi förvaltar, utvecklar och bygger om är avgörande för större delen av bostadsbeståndet. Men nybyggnad, som bara utgör en bråkdel av det samlade bostadsbeståndet, innebär den bästa chansen till förändring. Det är därför avgörande att satsa på utveckling och nytänkande när nya bostäder planeras och byggs.

Kommunerna måste hålla emot när exploatörer och bostadsbyggare enbart erbjuder sina säkra kort och standardiserade bostadslösningar. Kommunerna bör också utveckla egna program för miljöanpassat bostadsbyggande med utgångspunkten att en byggnad ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt både under byggtid och byggnadens livslängd.Unga vuxna har idag en mycket svår bostadssituation. Endast hälften av unga vuxna i åldrarna 20–27 år har en egen bostad. Situationen är särskilt problematisk i tillväxtregionerna och i de största städerna. Redan idag behövs 150.000 lägenheter för att ge alla unga vuxna ett eget boende. Bostadsbrist finns i hälften av landets kommuner och antalet människor som inte har det boende de önskar ökar ständigt i samhället. Inte bara unga efterlyser billiga hyresrätter. Varierande, och allt mindre, hushållsbildningar ökar behovet av mindre lägenheter, primärt också billiga sådana. Den ökade andelen äldre motiverar särskilda satsningar som gör att äldre kan klara sitt boende utan att behöva hänvisas till mer institutionaliserade boendeformer.

Inga kommentarer: